Wetgeving


Greenlight systeem

Het Greenlight systeem is een klantenbeheer systeem en zodoende dient men geen aangifte te doen bij de privacy commissie. Meer uitleg hierover kan u op vinden op http://www.privacycommission.be/nl/vrijstelling-van-aangifte

13 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

HOOFDSTUK VII. - Aangifte van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.

Afdeling II. - Categorieën van verwerkingen vrijgesteld van de aangifteplicht.

Art. 55. Met uitzondering van de §§ 4 en 8, zijn de bepalingen van artikel 17 van de wet niet van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens die uitsluitend betrekking hebben op het beheer van de klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De verwerking mag alleen betrekking hebben op potentiële, bestaande en gewezen klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verwerking mag geen betrekking hebben op persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de betrokken persoon of op gevoelige of gerechtelijke gegevens in de zin van de artikelen 6 en 8 van de wet. In het kader van de klantenadministratie, mogen geen personen in de verwerking worden geregistreerd op grond van gegevens verkregen van derden. De gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig voor de normale bedrijfsvoering van de verantwoordelijke voor de verwerking en mogen alleen in het kader van de toepassing van een wets- of verordeningsbepaling of voor de normale bedrijfsvoering aan derden worden meegedeeld.